Chuyển đổi số y tế

Thực hiện chủ trương CHUYỂN ĐỔI SỐ quốc gia của Chính phủ, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và Chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế cũng như tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi số.

Theo đó, Ngày 03/02/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế ban hành Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì và phối hợp với các Bộ, các cơ quan đơn vị triển khai Kế hoạch thúc đẩy phát triển các Nền tảng số y tế, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp đó, Bộ Y tế đã tiếp tục cập nhật, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử BYT phiên bản 2.1, bước đầu đã đáp ứng cung cấp được bức tranh tổng thể về công nghệ thông tin y tế hướng tới chuyển đổi số ngành y tế.

* Mục tiêu

Thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổ số ngành y tế.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, hiệu quả.

Công tác quản lý điều hành của Bộ Y tế, của các đơn vị y tế trong ngành y tế phải được chuyển đổi thực hiện trên môi trường số trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số hiện đại thông qua việc số hóa toàn bộ thông tin.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI THÀNH
TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA

(Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ y tế)

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI THÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA

(Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ y tế)

Thông tin chung về Trung tâm

Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Tên viết tắt tiếng Việt: TTYQG

Tên tiếng Anh: National Health Information Center

Tên viết tắt tiếng Anh: NHIC

Địa chỉ Trụ sở: Ngõ 135/1 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.736.8315

Email: ttyqg@moh.gov.vn

Website: ttyqg.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia

Chức năng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng:

01

Tổ chức xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu về y tế, nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin quản lý ngành y tế

02

Thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của Bộ Y tế

03

Thu thập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm in về các công trình nghiên cứu khoa học và thông tin chuyên sâu, chuyên ngành trong lĩnh vực Y, Dược

04

Đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế theo quy định của pháp luật

nhiệm vụ

lộ trình, phạm vi

kẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

CÁC NỀN TẢNG Y TẾ SỐ