Thông báo về việc Báo cáo kết quả kiểm thử hoạt động “Thuê đánh giá chất lượng Phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) mã nguồn mở”

21/05/2024 - 11:13 AM | 532 Lượt xem

Thông báo kết quả kiểm thử hoạt động “Thuê đánh giá chất lượng Phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) mã nguồn mở”
Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thông báo kết quả kiểm thử hoạt động “Thuê đánh giá chất lượng Phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) mã nguồn mở” bao gồm các nội dung sau:
– Danh sách các lỗi phát hiện;
– Đánh giá về khả năng hoạt động;
– Đánh giá về tính bảo mật;
– Đánh giá về hiệu suất;
– Đánh giá về khả năng mở rộng.
Chi tiết Báo cáo đánh giá chất lượng phần mềm ở file đính kèm.
Báo cáo kết quả kiểm thử

Phòng Tổ chức - Hành chính