Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Tên đơn vị Trung tâm Y tế huyện Yên Bình
Loại đơn vị Trung tâm y tế
Ngày ra quyết định 26/12/2023
File quyết định 570-QD-TTYT.pdf