Phần mềm Hỗ trợ rà soát dữ liệu thanh toán bảo hiểm (Med Data Insight)

Phần mềm Hỗ trợ rà soát dữ liệu thanh toán bảo hiểm (Med Data Insight)

Giải pháp công nghệ hỗ trợ đắc lực cho quá trình kiểm tra và rà soát dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế.

Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự

Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự

Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.