Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự

Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.