Ban lãnh đạo trung tâm

Giám đốc

Đỗ Trường Duy

Phó Giám đốc

Đinh Hải Long

Phó Giám đốc

Nguyễn Trường Nam