đến
Thiết lập lại

Quy trình quản lý và thanh toán hoạt động dịch vụ của trung tâm thông tin y tế quốc gia

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; danh mục nội dung hoạt động, thuyết minh hoạt động và dự toán kinh phí; hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình tuyển dụng người lao động

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình quản lý văn phòng phẩm

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình xét nâng lương

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình xử lý văn bản đến

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình xử lý văn bản đi

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình yêu cầu truyền thông/Hỗ trợ khách hàng sau bán sản phẩm dịch vụ

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Sổ tay chất lượng

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình quản lý tài chính kinh phí chi từ NSNN

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình quản lý sử dụng ô tô

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Quy trình đánh giá nội bộ

Ngày ban hành: Đang cập nhật..

Hiệu lực:

Tìm thấy: 40 văn bản