Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

THÔNG BÁO Mời tham dự các lớp tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế năm 2024 của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt 06 Chương trình tập huấn về an toàn…