Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

12/12/2023 - 12:11 PM | 749 Lượt xem
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia
     Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về ban hành Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023;
     Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTYQG ngày 01/12/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023;
     Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-HĐTD ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động năm 2023;
     Căn cứ kết quả xét vòng 1 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tại Báo cáo số 01/BC-BKTP ngày 06/12/2023;
     Hội đồng Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 – Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia – Bộ Y tế thông báo danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023, cụ thể như sau:
     1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: 11 thí sinh (có danh sách kèm theo).
     2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: không có thí sinh nào.
     3. Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 có phổ biến một số thông tin xét tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 như sau:
     3.1. Thời gian: bắt đầu từ 15h00 ngày 15/12/2023.
     3.2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Bộ Y tế, ngõ 135/1 Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội.
     3.3. Nội dung phổ biến:
     – Kế hoạch, thời gian, địa điểm thi.
     – Nội quy, Quy chế tổ chức xét tuyển.
     – Các nội dung khác liên quan.
     4. Phòng Tổ chức – Hành chính gửi thông báo này đến các thí sinh tham dự xét tuyển theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký dự tuyển và liên hệ trực tiếp với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 đến tham dự phổ biến một số thông tin xét tuyển vào15h ngày 15/12/2023.
     5. Một số lưu ý:
     Nếu cần điều chỉnh thông tin cá nhân trong danh sách xét tuyển vòng 2, thí sinh liên hệ với Thư ký Hội đồng Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia – Bộ Y tế (ThS.Phan Thị Thanh Hương, điện thoại: 0903.251.281 hoặc 024.37368315).
     Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày       /12/2023 của Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023)

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Vị trí đăng ký tuyển dụng Trình độ chuyên môn Ghi chú
Nam Nữ
1 Phùng Ngọc Hoàng 17/4/1986 Kinh Công nghệ thông tin hạng III Kỹ sư công nghệ thông tin
2 Hoàng Mạnh Tuấn 28/9/1988 Kinh Công nghệ thông tin hạng III Kỹ sư công nghệ thông tin
3 Đỗ Hải Đăng 06/11/2001 Kinh Công nghệ thông tin hạng III Kỹ sư công nghệ thông tin  
4 Trần Thị Minh Hà 19/6/1982 Kinh Công nghệ thông tin hạng III Cử nhân công nghệ thông tin
5 Vũ Quang Hồng Ngọc 28/12/1999 Kinh Chuyên viên về Hành chính – Văn phòng Cử nhân Kế toán
6 Nguyễn Thanh Hương 08/11/1996 Kinh Chuyên viên về Tổng hợp Thạc sĩ quản trị nhân lực
7 Nguyễn Huy Hoàn 10/7/1983 Kinh Nghiên cứu viên Thạc sĩ, cử nhân y tế công cộng
8 Tạ Thị Hà Chi 05/5/2000 Kinh Nghiên cứu viên Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
9 Phạm Mai Quốc Hội 09/7/1999 Kinh Nghiên cứu viên Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
10 Phạm Tuấn Dũng 18/4/1985 Kinh Chuyên viên về Pháp chế Cử nhân luật
11 Lại Minh Anh 02/02/1998 Kinh Chuyên viên về Pháp chế Cử nhân luật

Thông tin chi tiết tại đây

TTYQG