Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đầu mối, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030…